Umění ovládnutí energie

Umění ovládnutí energie je velmi náročné umění, které převládá na území Wigonské říše. Prostý lid toto umění nazývá často jen jako umění magie a osoby, které magii ovládají, jsou často označovány jako mágové. Často bývají mágové neoblíbení a obyčejní lidé se jim vyhýbají. Důvodem je údajně spojení s duchy smrti, popřípadě duchy zkázy a války. Po území Wigonské říše se mágů pohybuje stále více, ale i tak jde stále o desítky jedinců, kteří touto schopností disponují.

Propojení člověka s energií

Propojení mezi člověkem a energií je velmi vzácné. Stává se tak přibližně u jednoho jedince z tisíce, ale ani tak není jisté, že se na energii dokáže napojit bez cizí pomoci. Osoby disponující touto schopností si často vyhledávají takzvaní Jezdci, kteří mají jediný úkol – najít zřídlo (osobu, která projeví Umění ovládnutí energie) a dovést ho do pevnosti mágů. Zde zřídlo mágové vystavují čisté energii od ostatních přítomných mágů. Jedinci, kteří přežijí a vydrží vystavení čisté energii jsou následně vybráni k výcviku.

Průběh výcviku

Ze všeho nejdříve se zřídla učí energii získat tak, aby při sesílání kouzel nečerpala energii svého těla. Tu nejčastěji získávají z vody a země. Méně často se energie získává ze vzduchu a ve výjimečných situacích se energie čerpá z ohně – získávání energie z ohně pro všechny mágy přísně zakázaná, neboť jde převážně o destruktivní magii. Naučí-li se zřídlo získat energii, začne druhá fáze výcviku.

Této fázi se také říká “tvárná”, protože u ní dochází k přetvoření energie v něco jiného. Nejčastěji se začíná u posunu předmětu, kdy mág pomocí energie přesune předmět z jednoho místa na druhé. K tomu slouží určitá zaříkávadla či magické formule, které pouze propojí mága s energií a přesně udávají chování energie. K posunu předmětu slouží zaříkadlo Movere Ibi Naw. Mág následně uvolní energii, která provede posun předmětu. Mágové v začátcích častu energii uvolní pomalu nebo naopak příliš rychle. V prvním případě se kouzlo nevykoná, neboť není vyvinuta dostatečná energie pro jeho stvoření. V druhém případě může mág ztratit kontrolu nad energií, což může v lepším případě skončit mdlobou v nejhorším případě smrtí.

Po naučení základní sady kouzel, zaříkávadel a zakletí, dostane každý mág šanci věnovat svůj čas určitému oboru, ve kterém následně rozvíjí svoje schopnosti. Mezi povinné umění patří všeobecná rozmanitost, tedy umění čtení a psaní, následně si dobrovolně volí další umění jako například umění tance, boje, zakletí, bylin, politiky nebo alchymie.

Když mág nabyde dostatečných zkušeností na svět za hradbami pevnosti, nastává poslední fáze výcviku. Mág v tento okamžik musí složit věrnostní slib před radou vyšších mágů, poté nový mág vysloví obory, jimž zasvětí svůj život a co by mělo být jeho cílem. Tento slib se provádí pouze v jeskyni pod pevností u celo bílého kamene, který se nazývá Pra Industre (Zdroj, nebo mezi mágy Salfith). Po tomto křtu mág získává titul “Nižší”.

Tituly mágů

Pro rozlišení zkušenosti mágů se královská rada v roce 67 po Záblesku rozhodla, že každý mág, který se bude chtít pohybovat po území Wigonské říše, se bude muset bez výjimky prokazovat svým titulem, který na první pohled odhalí úroveň magických schopností daného mága. Tyto tituly byly vytvořeny následovně:

Titul “Nižší mág”

Mág ovládá základní magické dovednosti jako například levitaci předmětu, dokáže seslat základní obranná kouzla a snadné zakletí i prolomení kleteb, případně umí základy z dobrovolných umění, které se v pevnosti naučil. Může používat pouze vodní energii.

Titul “Střední mág”

Mág s tímto titulem dokáže perfektně ovládat základní magické dovednosti, zná velké množství obraných kouzel a zaklínadel a také slušně ovládá dobrovolné umění. V této chvíli by mág měl znát základní principy iluzí, portálů a telekineze, využívat je však zatím nesmí. Střední mág může čerpat energii z vody a země, popřípadě vzduchu, když je ohrožen na životě. Má přísně zakázáno využívat energii ohně.

Titul “Vyšší mág”

Vyšší mág dokáže perfektně seslat kletbu, popřípadě ji prolomit a měl by znát vše ze svého dobrovolného umění. Také musí znát většinu obranných kouzel a útočných kouzel. Již musí znát cestování přes portály, iluze a telekinezi. V této chvíli mág zná tzv. techniku úschovy tedy kouzlo, díky kterému může uchovat získanou přebytečnou energii do předmětu, který energii dokáže pojmout (nejčastěji se jedná o speciálně upravené šperky, které dokážou pojmout určité množství energie). Mág s tímto titulem musí znát základy alchymie. Vyšší mág může získávat energii z vody, země i vzduchu, nesmí však používat energii ohně.

Titul “Nejvyšší mág”

Nejvyšší mág musí mít všeobecný přehled nad kouzly a zaklínadly. Musí znát i tzv. nepovolenou magii tedy magické obory, které porušují morální zásady. Do této kategorie patří např. nekromancie, ohnivá magie, veškerá kouzla spojená s masivní destrukcí, popřípadě i zaklínadla ke změně identity. Nejvyšší mágové musí perfektně ovládat alchymii a umění politiky. Tento titul povoluje mágům využívat veškerou energii, mimo energie ohně, ta je povolena pouze v bezvýchodných situacích, do kterých nepatří sebezáchova.

Titul “Vrchní mág”

Mág s tímto titulem patří k nejmocnějším mágům země. Vždy tento titul může v jednu chvíli nést pouze jeden mág. Pro tento titul musí mág znát velkou většinu magických oborů, kouzel a zaklínadel. Často jsou využíváni k ochraně nejmocnějších osob. Vrchní mág zasedá královské radě a částečně určuje chod země. Pro tohoto mága také platí zákaz využívání magických oborů, které porušují morální zásady. Dále je nutné, aby mág znal dochované události z historie světa a perfektně ovládali umění politiky. Hlavním úkolem mága s tímto titulem je ochrana rovnováhy země.

Titul může mág získat každoročně při velkém setkání mágů, které probíhá z pravidla v jejich pevnosti. Před tímto ceremoniálem je nutné, aby se všichni zájemci o nový titul písemně ohlásili Radě nejvyšších mágů. Na slavnostním ceremoniálu jsou před zraky všech mágů vyzkoušeni na látku, která je nutná k získání požádané úrovně mágů. Pokud se uchazeči podaří úspěšně vykonat zkoušky, je povýšen. V případě, že uchazeč zkoušku nezvládne, má možnost další rok. Pokud třikrát nesplní stejnou zkoušku, je mu odebrána možnost povýšení a to i když později dokáže splnit požadavky.

V případě ucházení se o titul vrchního mága je nutné přesvědčit radu nejvyšších mágů o sesazení nynějšího vrchního mága. Pokud rada žádost podpoří nastane při slavnostním ceremoniálu tzv. porovnání schopností, při které aktuální vrchní mág a uchazeč porovnávají svoji moc. Zakázány jsou veškeré útoky na ostatní osoby či na svého soupeře.

Tvorba kouzel

Tvorba kouzel je velmi náročný a precizní proces nehledě na titul, který mág nese. Do dnešního dne není znám přesný způsob, jakým nové kouzlo splyne s energii. K tvorbě kouzel je třeba nesmírné množství vlastní energie, kterou musí jedinec vkládat do živlu, ze kterého se následně kouzlo pomocí energie bude tvořit. Během tohoto procesu musí mág myslet na to, jaké bude mít kouzlo podobu popřípadě, jaký bude výsledek. Při tom neustále musí opakovat formuli, která spojí kouzlo s energií. Jde však o velmi nebezpečný proces, při kterém komunita mágů zaznamenává velké množství úmrtí.

Od roku 20 před zábleskem je zaznamenáno pět nových kouzel (převážně obranná kouzla), která se podařilo stvořit pouze dvěma mágům (Dwis Pol-Agen a Falp z Verinduru). Oba tito mágové jsou považováni za největší mágy posledních pěti set let. Dokonce se proslýchá, že se jednalo o potomstvo velkého mága Harppese, kterého mnozí považují za otce moderní magie.

Kouzelné formule a kouzla taková jsou právě díky mágu Harppesovi známa do dnes. Za svůj život sepsal knihu, ve které se archivuje veškerá jemu známá kouzla. Originální kniha nesoucí název Catus in Moria Harppes je uzamčena v pevnosti mágů. Právo číst z této knihy má pouze hrstka nejvyšších mágů po svolení vrchního mága.

Dlouhověkost mágů

Jedno z privilegií mágů můžeme pozorovat v jejich dlouhověkosti. Když mág získá titul “Střední mág”, má nárok na získání dlouhověkosti. Ta se získává po několika podaných elixírech, které zpomalí stárnutí. Jde o velmi nebezpečné elixíry, jejichž příprava i recept zahalují tajemství. Pokud je mág vystaven těmto elixírům jeho energie začne určité látky eliminovat, čímž zabrání otravě organismu. V případě, že jsou elixíry podány normální osobě – na následky určitých látek daná osoba zemře. Velmi zřídka se stává, že při podání elixírů umírá mág. Když mág procesem projde, získá veškeré vlastnosti podaných elixírů, mimo dlouhověkost získá i určitou resistenci vůči některým jedům. Dalším benefitem může být například snížená krvácivost či lepší regenerace. To vše za cenu ztráty plodnosti.

Tresty vzbouřenců

Je zaznamenáno velké množství mágů, kteří na cestě pro svoji moc zkřížili cestu s nepovolenou magií. Těmto mágům je následně odebrán titul a jsou posláni do speciálních věznic, postavených na odloučených místech. Vězňům jsou nasazena speciálně upravená pouta z dwimeritu – kovu, který způsobuje úplnou eliminaci magické energie. Mágové málokdy využívají tresty smrti, neboť si myslí, že uvěznění k doživotí potrestá mága mnohem více a to hlavně kvůli skutečnosti, že mág díky absenci magické energie pomalu a bolestivě umírá. Trest smrti se vykonává v případě, že vězeň uprchne z věznice a je znovu dopaden.

Základní kouzla a zaklínadla
Movere Ibi Naw Kouzlo, díky kterému může mág pohnout předmětem, nikoli však levitovat.
Flyere Ibi NawKouzlo, díky kterému může mág přinutit levitovat předmět či osobu.
Ildera Accire*Kouzlo, po kterém mág zjistí, na co myslí jeho cíl.
Ab uno lusKouzlo, které dokáže rozmnožit předmět, který mág drží.
Scutum NawObrané kouzlo, které po seslání vytvoří energetický štít před mágem.
Dustrie Petum PedereÚtočné kouzlo, které umožní seslat čistou energii do protivníka.
Illus Confus*Kouzlo, které vytvoří v hlavě cílené osoby iluzi.
Transla locus VerraKouzlo, po jehož seslání se stvoří portál, který přemístí osoby či věc na místo, na které mág myslel.
Vulns SanaLéčivé kouzlo, po kterém mág urychlí hojení rány.
Confir efecturisKouzlo, zvyšující účinek látky. Nejčastěji se používá v kombinaci s alchymií.

* Takto označená kouzla jsou proti mágům imunní. Platí pouze na slabomyslné nebo unavené osoby.

2

2 názory na “Umění ovládnutí energie”

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *